WYRAŹNE STANOWISKO

Było to stanowisko wyraźnie polemiczne wobec ma­terializmu historycznego, z którym Croce za­poznał się w czasach młodości i który pojmo­wał jako pewną wersję skrajnego determiniz­mu ekonomicznego. W sporze z tak jednostron­nie rozumianym stanowiskiem marksistowskim uwydatniał rolę kultury duchowej w przemia­nach historycznych. Sądził, że nawet stosunki ekonomiczne są przejawem panujących w zbio­rowości przekonań i zasad przestrzeganych w działalności gospodarczej. Pomimo to pewne inspiracje marksistowskie są widoczne w historyzmie Crocego, przede wszystkim w pojmowa­niu kultury duchowej jako swoistej całości (ponadindywidualnej, nieredukowalnej do sumy jednostek) i w dostrzeganiu w historii względ­nie trwałych struktur obejmujących ogół zja­wisk społecznych i kulturowych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone