WYMIENIONE W USTAWIE ŹRÓDŁA FINANASOWANIA

Ustawa wymienia wiele źródeł finansowania Funduszu, ale obecnie większość wpływów stanowi opłata paliwowa pobierana za wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do na­pędu pojazdów. W 2004 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 959,3 min zł, co odpowiadało 97,1% wszystkich zrealizowanych przychodów.Fundusz może być zasilany akcjami i udziałami Skarbu Państwa prze­kazanymi ministrowi do spraw transportu. Na rzecz Funduszu Bank Gospo­darstwa Krajowego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować obli­gacje. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być lokowane w innych bankach lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Ze środków Funduszu może być dofinansowywane nabywanie nieru­chomości pod drogi krajowe, przygotowanie budowy, przebudowy, remon­tów, utrzymania i ochrony inwestycji drogowych realizowanych przez Ge­neralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone