WADA UJĘCIA KASOWEGO

Taki sam efekt ma opisany powyżej sposób ewidencji udziałów JST w grudniowych wpływach z PIT — kwoty pozostające w dniu 31 grudnia na rachunkach budżetu państwa (pobrane wpływy z PIT, które w styczniu zo­staną przekazane jednostkom samorządowym) nie są wykazywane w stanie ra­chunków budżetu państwa, mają być natomiast uznane za środki na rachunkach budżetów JST, choć faktycznie jeszcze tam nie zostały przekazane.Podstawową wadą ujęcia kasowego jest to, że gubi ono operacje, które choć nie powodują (w danym roku) wypływu środków finansowych, tworzą przyszłe zobowiązania. Na wielkość wydatków budżetowych, a więc i na wynik budżetu, nie mają np. wpływu:przeterminowane płatności (np. z tytułu dostaw towarów i usług),które nie zostały zapłacone do końca roku budżetowego,nieodpłatnie przekazane papiery wartościowe,umorzenia pożyczek udzielonych ze środków budżetowych.Możliwość dokonywania takich operacji nie tylko zaniża wydatki bu­dżetowe, ale przez to pozwala manipulować wielkością deficytu budżetowe­go. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone