W MIARĘ UPŁYWU LAT

Podnoszone w marksizmie przejś­cie proletariatu od klasy „w sobie” do klasy „dla siebie” nie było dla Lenina przejściem od ideowej próżni do wypełnienia świadomoś­cią, lecz przechodzeniem od świadomości inte­resów ekonomicznych do świadomości politycz­nej; był to proces walki ideologicznej, której ważność dla rozwoju ruchu robotniczego Lenin stale podkreślał.W miarę upływu XX w. problem roli świa­domości w historii łączy się coraz bardziej z przekonaniem o niezbędności w rozwoju spo­łeczeństwa nauki, sporów naukowych i upo­wszechniania wiedzy. W miarę pogłębiania wie­dzy o mechanizmach rozwoju społecznego nauka zyskuje szansę aktywnego wpływu na kierunek dalszego rozwoju, a realizacja tej szansy zależy od stopnia, w jakim sama nauka będzie wpływała na działalność szerokich mas.Charakter i poziom nauki okazują się aktywny­mi czynnikami rozwoju dziejów. Otwierają się zatem przed marksowską historiozofią nowe perspektywy problemowe i nowe zadania: wy­jaśnienia roli nauki w rozwoju historycznym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone