UJĘCIE OPERACJI BUDŻETOWYCH

Jednym z najważniejszych problemów związanych z księgową ewiden­cją finansów sektora publicznego jest wybór między memoriałowym i kaso­wym ujęciem operacji związanych z wykonaniem budżetu państwa i budże­tów jednostek samorządu terytorialnego.Ujęcie memoriałowe, obowiązujące w polskim systemie rachunkowo­ści, zostało zdefiniowane tak. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osią­gnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związa­ne z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.. Dla zapewnienia współmiemości przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza­ne będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadają­ce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone