SAMODZIELNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY

Jeśli likwidacja ma nastą­pić z przyczyn finansowych, informacja powinna umożliwić zgromadzenie środków pozwalających na dalsze funkcjonowanie instytucji kultury.Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na pod­stawie planu działalności instytucji zatwierdzonego przez jej dyrektora. W planie tym zawarte są m.in. informacje na temat usług, przychodów i kosztów, remontów oraz inwestycji.Instytucje kultury finansowane są przede wszystkim z dotacji z budżetu. Dodatkowe źródło ich przychodów stanowią wpływy z prowadzonej działal­ności oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Samorzą­dowe instytucje kultury mogą być dotowane z budżetu państwa — dotacje przeznaczane są na zadania objęte mecenatem państwa, w tym inwestycje.Instytucje kultury są więc samodzielne — same ustalają plan, a ich dzia­łalność ma charakter non profit, nie są jednak instytucjami samofinansują­cymi się.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone