PROGRAM RZECZOWO- FINANSOWY

Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Funduszu ustala, w drodze rozporządzenia, Ra­da Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Pro­gram może obejmować okres od roku do lat sześciu; jest on realizowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Bank Gospodarstwa Krajowego pod nadzorem ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje Rada Nad­zorcza Banku Gospodarstwa Krajowego. Plan finansowy Funduszu, wyod­rębniony w planie finansowym BGK, opracowywany jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Ministrowi temu składane są kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone