POLSKA AKADEMIA NAUK

Polska Akademia Nauk (PAN) jest państwową instytucją naukową z osobowością prawną, działającą poprzez korporację uczonych oraz pla­cówki naukowe. PAN została utworzona w 1951 r. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest obecnie ustawa z 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Aka­demii Nauk.Zakres i tryb działania organów PAN oraz jej jednostek organizacyjnych określa statut uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Uchwalenie sta­tutu oraz jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Mini­strów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad PAN w zakresie zgod­ności działania jej organów z przepisami ustawowymi i jej statutem.Do zadań PAN należy m.in.:prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej,kształcenie na różnych poziomach nauczania,współdziałanie ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami nauko­wymi oraz z towarzystwami naukowymi.Zadania te wykonywane są przez organy i struktury korporacyjne PAN oraz jej placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone