Niwchowie i Jukagrowie przykładem najmniejszych narodów świata

Niektóre państwa, na świecie, są wielkości, pod względem ludnościowym jak i terytorialnym, małych miasteczek. Niezależnie jednak od wielkości narody te czują swoja odrębność i suwerenność. Jedną z narodowości są Jukagirzy, których można uznać za azjatyckich protoplastów Indian. Jest to naród liczący około tysiąca pięciuset obywateli zamieszkujący rejony rzek Kołyma oraz Indygirka i jej ujścia do Morza Wschodniosyberyjskiego. Liczebnośc znacznie zmalała po wojnach z Kozakami oraz w wyniku asymilacji z innymi nacjami. Z badań wynika, że plemię to dało początek Indianom amerykańskim. Na takie wyniki badań wpłynęło porównanie języka Jukagirów i języka amerykańskich Indian, które wykazało bardzo dużo cech wspólnych, dużo więcej niż z innymi językami paleoazjatyckimi, czyli można stwierdzić, że to właśnie plemiona jukagirskie zapoczątkowały osadnictwo w Ameryce Południowej. Inną osobliwą nacją są Niwchowie liczący około pięciu tysięcy osób, zamieszkujący ziemie Dalekiego Wschodu na dolnym Amurem. Jest osobliwy naród czczący na przykład niedźwiedzia i posiadający bardzo niekonwencjonalne rytuały, pomimo, że przeszedł na prawosławie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone