KOSZTY FUNKCJONOWANIA

Koszty funkcjonowania Dyrekcji Generalnej oraz dyrekcji regionalnych są finansowane przez nadleśnictwa. Wysokość tych obciążeń określa mini­ster właściwy do spraw środowiska w drodze decyzji.Dyrektor Generalny, dyrektorzy dyrekcji regionalnych oraz nadleśniczy mogą zaciągać kredyty bankowe lub pożyczki z Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponieważ PGLLP nie posiada osobowości prawnej, zobowiązania te są zaciągane w imieniu Skarbu Pań­stwa. Jedyny limit ustalony w ustawie dotyczy łącznej kwoty zaciągniętych kredytów na dany rok — nie może ona przekroczyć 30% wartości sprzeda­ży PGLLP roku poprzedniego.W imieniu Skarbu Państwa Dyrektor Generalny może także tworzyć jed­noosobowe spółki Skarbu Państwa lub przystępować do spółek z ograniczo­ną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych. Lasy Skarbu Państwa zarzą­dzane przez PGLLP nie mogą być wkładem niepieniężnym do tych spółek.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone