KAŻDORAZOWA SYTUACJA

Dla Gramsciego np. każdorazowa sytuacja była niepowtarzalna i nieporówny­walna,’ chociaż możliwa do przyczynowego ob­jaśnienia. Konieczność rozumie się tutaj jako ogólną tendencję i generalny kierunek prze­mian historycznych, wobec tego przejawia się ona w wieloraki sposób. Determinizm ten upa­truje, jak widać, swoistość konieczności histo­rycznej i jej odrębność od konieczności przy­rodniczej w tym właśnie, że generalna tenden­cja występuje zawsze w wielorakich i niemożli­wych do określenia postaciach. Dla Lenina i Gramsciego miało to przede wszystkim zna­czenie praktyczne, polityczne. Lenina wiodło do zerwania z dogmatyczną, schematyczną in­terpretacją niektórych marksowskich koncepcji (jak teza o możliwości zwycięstwa rewolucii proletariackiej tylko w wypadku przełomu socjalistycznego we wszystkich lub w więk­szości krajów) i do wysunięcia nowych zasad strategicznych, jak sojusz robotniczo-chłopski czy przechodzenie rewolucji demokratycznej w socjalistyczną.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone