JEDNOSTKA WYBITNA

Jednostka wybitna winna, zda­niem Burckhardta, mieć psychiczne dyspozycje (siłę woli, stanowczość, władczość) do sprawo­wania władzy i dominowania nad innymi. Mniej istotne wydawały mu się walory intelek­tualne. Jej energia kieruje się na poszukiwanie czegoś oryginalnego. Same cechy psychiczne nie przesądzają jeszcze o wielkości, mierzyć ją bowiem należy — zdaniem Burckhardta — wpływem jednostki na zbiorowość. Jej wielkość można więc ocenić tylko retrospektywnie, bio­rąc pod uwagę trwałość i rozmiar jej wpływu na rozwój kultury i życie zbiorowe. Wielkość ujawnia się najlepiej w przeprowadzeniu na­rodu z jednego stanu politycznego i kultural­nego w stan inny, oparty na nowych wartoś­ciach.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone