CMKP JEST DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Działalnością Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za­rządza dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Organami kolegialnymi CMKP są: Rada Naukowa oraz Ra­da Programowo-Metodyczna.CMKP jest dotowane z budżetu państwa. Środki budżetowe przeznacza­ne są na zadania związane z prowadzeniem studiów oraz na bieżące utrzy­manie i inwestycje. Badania naukowe oraz prace rozwojowe finansowane są ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę. Wpływy CMKP pochodzą także m.in. z odpłatności za niektóre usługi edukacyjne, za usługi badawcze i specjalistyczne oraz z działalności gospodarczej i sprzedaży mienia. Podstawę gospodarki finansowej CMKP stanowi plan rzeczowo-finan­sowy. Sprawozdanie z jego wykonania przedstawiane jest przez Dyrektora Radzie Naukowej. Roczne sprawozdanie finansowe przedstawiane jest mi­nistrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone