CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) jest samo­dzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, które powstało z prze­kształcenia Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w War­szawie. CMKP jest osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Zostało ono utworzone na mocy rozporządze­nia Rady Ministrów z 9 października 1970 r.. Rozporządzenie tworzące CMKP nie było nigdy nowelizowane. Obecnie większość kwestii związanych z organizacją, zadaniami, ustro­jem i organami, a także pracownikami i uczestnikami studiów oraz finan­sami CMKP reguluje statut nadany w drodze zarządzenia Ministra Zdro­wia z 13 października 2005 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego działa na podobnych zasadach jak uczelnie, mimo iż nie posiada ono formalnie takich uprawnień.


Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone