Kategoria: Problemy współczesności

Dom opieki z rehabilitacją

Większość osób starszych chciałaby w spokoju i w miarę w dobrym zdrowiu dożyć swoich ostatnich dni na tym świecie. Niestety,

Czy warto ponieść koszt ubezpieczenia na życie

Coraz więcej osób choruje i umiera z powodu nowotworów. Rak dotyka zarówno starsze osoby, jak i dzieci. Nikt nie zna

ROZWÓJ DZIEJÓW

Przyjmując, że rozwój dziejów odbywa się wskutek periodycznych kryzysów, sądził BurcKhardt, że zależy on od zdolności odrzuca­nia urządzeń dawnych i

JEDNOSTKA WYBITNA

Jednostka wybitna winna, zda­niem Burckhardta, mieć psychiczne dyspozycje (siłę woli, stanowczość, władczość) do sprawo­wania władzy i dominowania nad innymi. Mniej

KRYZYS DZIEJOWY

Niemałą rolę w kryzysie spełnia, jak wiemy, znużenie i dążność do zmiany. W cza­sach kryzysu pojawia się zwykle wielu przy­wódców,

POSZUKIWANIE OBIEKTYWNEGO MECHANIZMU

W myśli Burckhardta poszukiwanie obiektywnego mechanizmu dzie­jów wyrażone w koncepcji kryzysu występo­wało obok motywu heroistycznego: uzależnienia hist»..ii od inicjatywy wybitnych,

U PODSTAW HISTORII

U podstaw historii umieścił Croce ducha obiektywnego” i nazwał swą refleksję „filozofią ducha”. Skorzystał tu z terminu Hegla i Diltheya,

DUCH OBIEKTYWNY

Croce zerwał przy tym z heglowskim fina­lizmem i rozpatrywaniem historii z punktu widzenia postępu poznawczego, jaki spełnia się w filozofii.

POJĘCIE DUCHA

Pojęcie „ducha” opisuje tu bowiem nie indywidualne intencje i akty psy­chiczne, lecz wyobrażenia i zespoły wartości, jakie są respektowane w

WYRAŹNE STANOWISKO

Było to stanowisko wyraźnie polemiczne wobec ma­terializmu historycznego, z którym Croce za­poznał się w czasach młodości i który pojmo­wał jako

FILOZOFIA DUCHA

Swą „filozofię ducha” Croce rozwinął w zło­żony system filozoficzny, w którym rozważał osobliwości i historyczny rozwój takich dzie­dzin ludzkiej twórczości,

REFLEKSJA HISTORYCZNA

Dzięki temu historyzm Crocego odegrał ważną rolę w rozwinię­ciu szczegółowych badań historycznych nad życiem społecznym i kulturą. Sam Croce pozo­stawił

KATASTROFICZNE WIZJE HISTORII

Katastrofizm historiozoficzny akcentujący rolę procesów schyłkowych w historii ukształ­tował się jako dojrzała doktryna w początkach w związku z negatywną oceną współ­czesności

PRZEDSTAWICIELE PESYMIZMU

Z dziejów myśli niemieckiej można wymie­nić jako przedstawicieli pesymizmu historycz­nego dwu pisarzy: Karla Vollgraffa (1792— —1863) i Petera von Lasauhca