Kategoria: Polityka językowa

Usługi detektywistyczne Poznań

W życiu każdego z nas może przydarzyć się sytuacja, w której będziemy zmuszeni skorzystać z usług firmy detektywistycznej. Nie są

SYTUACJA JĘZYKOWA

Książka J. M. Tortosy Polityka językowa a języki mniejszości jest pracą z pogranicza socjolingwistyki teoretycznej i materiałowej, należy więc niejako

CZERPANIE Z JĘZYKOZNAWSTWA

Socjologia natomiast czerpie z języko­znawstwa w o wiele mniejszym stopniu, o ile czerpie w ogóle, a ściśle lingwistyczna metodologia raczej

CZĘSTA KLASYFIKACJA

W często obecnie stosowanej klasyfikacji dyscyplin lingwistycznych socjolingwistykę zalicza się do działu tak zwanego językoznawstwa zewnętrzne­go , do ktorego należy ona

MOŻLIWOŚĆ POROZUMIENIA SIĘ

Na­wet takie, zdawałoby się, jasne kryterium jak możli­wość wzajemnego porozumienia jest w praktyce trudne do zastosowania, zależy bowiem od wielu

BRAK KRYTERIÓW

Fakt, że nigdy nie łączono sło­wackiego i polskiego w jeden język, dialekty kaszub­skie zaś włączono do polszczyzny, ma swe oczywiste

SŁUŻĄCE ZA PRZYKŁAD

Za przykład mogą posłużyć takie pary języków jak perski i tadżycki, rumuński i mołdawski, hebrajski i fenicki, hindi i urdu.

RZADSZA SYTUACJA

Dotyczy to zwłaszcza angielskiego i hiszpańskiego. Rzadsza jest sytuacja odwrotna, to znaczy używanie przez jeden naród wielu różnych języków. Jedynym

PRZYKŁAD ROZMNOŻENIA

Przykładem rozmnożenia mogą być podejmowane próby uznania dialektu walenckiego za język odrębny od katalońskie- go. W pracy Tortosy problem ten

W PRACACH JĘZYKOZNAWCZYCH

Nie możemy się zatem dziwić czytając w pracach językoznawczych, że liczba języków świata wynosi od trzech do sześciu tysięcy. Ta

W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW

Języki nie znormali­zowane w większości przypadków mają ograniczony zakres użycia, wykluczający stosowanie ich na przy­kład w administracji, nauce, technice, życiu

WYMIENNE STOSOWANIE TERMINÓW

Powyższe terminy nie zawsze mogą być sto­sowane wymiennie, ich desygnaty bowiem nie zawsze się ze sobą pokrywają. Łączy się z

WARIANTY JĘZYKÓW

Nie znormalizowane warianty języków noszą nazwy gwar, dialektów, narzeczy, żargonów. Sytuacja socjo­lingwistyczna ludzi mówiących dialektami jest w róż­nych krajach odmienna.

WŚRÓD ISTNIEJĄCYCH JĘZYKÓW

Spośród trzech—sześciu tysięcy istniejących języ­ków etnicznych tylko sześćdziesiąt kilka ma rangę państwowych języków oficjalnych (urzędowych). Po­nadto kilkanaście innych to języki oficjalne