Kategoria: Finanse publiczne w Polsce

ORGANY PAN

Organami PAN są: Zgromadzenie Ogólne, Prezydium i Prezes. Człon­kowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne spośród uczonych o wyróżniającym się dorobku

TRYB TWORZENIA I LIKWIDACJI

Instytut tworzony jest na podstawie uchwały Prezydium PAN; wymagana jest także zgoda Prezesa Rady Ministrów. Organami instytutu są rada naukowa i

PLACÓWKI NAUKOWE PAN

Instytut posiada własne mienie i nie odpowiada za zobowiązania PAN, a PAN nie odpowiada za zobowiązania instytutu, przy czym zbycie

PRZYCHODY PAN

Działalność PAN jest finansowana z budżetu państwa oraz ze środków po­zabudżetowych. Środki budżetowe dla PAN pochodzą zarówno z części prze­widzianej

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘZYNARODOWYCH

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) został utworzony na mocy ustawy z 20 grudnia 1996 r. jako państwowa jednostka organizacyj­na posiadająca osobowość

POGRANICZE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) nie jest wymienione w wykazie jednostek i podmiotów sektora finansów publicz­nych, nie można także

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) utworzono w 1924 r. jako przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. Obecnie podsta­wę ich działalności stanowi

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PGLLP

Strukturę organizacyjną PGLLP tworzą: Dyrekcja Generalna i dyrekcje regionalne oraz nadleśnictwa i inne jednostki organizacyjne bez osobowo­ści prawnej (zakłady). Dyrekcje

GOSPODARKA LEŚNA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prowadzi gospodar­kę leśną oraz gospodaruje gruntami i innymi nieruchomościami oraz rucho­mościami związanymi z gospodarką leśną.

W RAMACH SPRAWOWANEGO ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawowymi działalność PGLLP jest samodziel­na finansowo — koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych. Szczegółowe zasady gospodarki

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, będący podstawą prowadzenia gospodarki przez PGLLP, obejmuje: zadania rzeczowe,przychody ze sprzedaży,koszty działalności,wynik finansowy.Najważniejszym źródłem przychodów PGLLP jest sprzedaż drewna.

KOSZTY FUNKCJONOWANIA

Koszty funkcjonowania Dyrekcji Generalnej oraz dyrekcji regionalnych są finansowane przez nadleśnictwa. Wysokość tych obciążeń określa mini­ster właściwy do spraw środowiska

PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ZASILEŃ

W PGLLP funkcjonuje Fundusz Leśny, którego dysponentem jest Dy­rektor Generalny.Podstawowym źródłem zasileń Funduszu Leśnego jest odpis obciążają­cy koszty działalności nadleśnictw,

ŚRODKI FUNDUSZU LEŚNEGO

Większość środków Funduszu Leśnego przeznaczana jest na wyrówny­wanie niedoborów nadleśnictw powstających przy realizacji zadań gospo­darki leśnej. Ze środków Funduszu finansowane